Login Societies Home

Statistics Department

Faculty

  • Ms.Raj Kumari
  • Dr. M.V.R. Prasada Rao
  • Dr.Veena Budhraja
  • Dr.Mukti Kant Shukla
  • Mr.Akash Varshney
  • Dr. Dipika
  • Dr. Alok Kumar
  • Dr. Ramesh Kumar